Estatuts Ampa

 

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES DEL COL·LEGI MARE DE DÉU DEL CARME DEL PRAT DE LLOBREGAT

Capítol I. Denominació, objecte, domicili i àmbit

Article 1
L’Associació de Mares i Pares d’alumnes del col·legi Mare de Déu del Carme està constituïda a la població del Prat de Llobregat, província de Barcelona, i es regeix per aquests estatuts, per la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, del dret a l’educació, el Decret 202/1987, de 19 de maig, del Departament d’Ensenyament i les restants disposicions d’aplicació, i subsidiàriament per la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol), i la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març).

L’associació no té ànim de lucre. I té personalitat jurídica i capacitat d’obrar plena. La seva durada serà indefinida.

Article 2
L’associació assumeix els objectius següents:

 1. Afirmar els principis de l’ Escola Cristiana, basant-se en el caràcter propi del centre (Ideari).
 2. Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i mares i als tutors, al professorat i a alumnat del centre, i als seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació integral dels seus infants i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
 3. Promoure la participació dels pares i mares dels alumnes en la gestió del centre.
 4. Assistir els pares i mares dels alumnes en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
 5. Promoure la representació i la participació dels pares i mares dels alumnes en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
 6. Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn.
 7. Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
 8. Promoure les activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural com des de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
 9. D’altres que, en el marc de la normativa educativa, li assignin els seus estatuts.
 10. Promoure, d’acord amb els suggeriments del professorat, les activitats postescolars oportunes perquè els alumnes que causin baixa del col·legi trobin un lligam d’ unió entre l’ escola i el àmbit del món del treball o dels estudis superiors.

Article 3
El domicili de l’associació queda fixat al número 5-9 del carrer Dr. Robert del Prat de
Llobregat, tanmateix es podrà canviar aquest domicili quan la Junta Directiva ho
estimi necessari. El seu àmbit d’activitats principals se circumscriu fonamentalment a
Catalunya.

Capítol II. Socis i sòcies

Article 4
Poden ser membre de l’associació els pares i mares o els representants legals dels alumnes matriculats en el centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l’entitat, i que contribueixin a sostenir-la amb les quotes a què es refereix l’article 6è d’aquests estatuts.
L’admissió dels socis i sòcies és facultat de la Junta Directiva, que l’acorda un cop els qui la sol·liciten han acreditat la seva condició de pares i mares d’un o més alumnes del centre.

Article 5
Són drets dels socis i sòcies:

 1. Participar en les activitats de l’associació, intervenir en les assemblees generals, exposar queixes i suggeriments a la Junta Directiva per escrit o oralment .
 2. Tenir veu i vot a les assemblees generals.
 3. Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva.
 4. Tenir un exemplar dels estatuts vigents, n’hi ha de disponibles per als pares i mares dins del local de l’ associació.
 5. Consultar els llibres de l’associació.
 6. Sol·licitar del president i dels òrgans de govern l’ ajut en defensa dels interessos dels alumnes i de les seves famílies, en tot el que estigui relacionat amb el millor compliment del fi de l’associació, dins dels camins establerts en la legislació vigent.

Són deures dels socis i sòcies:

 1. Contribuir econòmicament a sostenir l’associació i les seves activitats, i satisfer les quotes i les derrames acordades.
 2. Complir els acords reglamentaris adoptats per l’associació a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d’assolir de la millor manera possible els objectius.
 3. Col·laborar al prestigi de l’associació i al compliment dels seus fins.

Article 6
Les persones sòcies es poden donar de baixa de l’associació per algun dels motius
següents:

 1. Renúncia voluntària comunicada per mitjà d’un escrit adreçat a la presidència.
 2. Pèrdua de la condició de pare/mare d’alumne, de la pàtria potestat o de la representació legal.
 3. Falta de pagament de la quota vàlidament acordada.
 4. Ús de l’associació o de la condició de soci amb finalitats estranyes a les assumides estatutàriament per l’entitat.

Quan la baixa obeeix als motius exposats en els punts 3 i 4, és preceptiva l’obertura
d’un expedient en què s’ha de donar audiència a la persona interessada.
L’acord de baixa és adoptat per la Junta Directiva. La persona afectada hi pot recórrer
davant l’Assemblea General en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de
l’endemà d’aquell en què li ha estat notificat l’acord.

Capítol III. L’Assemblea General

Article 7

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda,
  decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Article 8
L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Modificar els estatuts.
 2. Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
 3. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de les despeses de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
 4. Acordar la dissolució de l’associació.
 5. Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
 6. Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
 7. Aprovar el reglament de règim interior.
 8. Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
 9. Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
 10. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.
 11. Elegir els membres de la Junta Directiva quan es tracti de vacants produïdes abans d’ acabar el període prescrit. Els elegits només ho seran fins a completar el temps que manqui fins al proper nomenament.
 12. Designar entre els associats dos censors per a la revisió de l’estat de comptes anuals, abans de presentar-lo a l’ Assemblea General.

Article 9

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’Assemblea General amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre d’associats no inferior al 10%; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar des de la data de la sol·licitud.

Article 10

 1. L’assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió. Serà vàlidament constituïda en la primera convocatòria quan hi assisteixi presents o representats, la majoria dels associats, i en la segona convocatòria amb qualsevol nombre d’associats assistents.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o el secretari. Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El secretari redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
  Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social.

Article 11

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. El 10% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella. La sol·licitud també es pot fer directament a l’assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.

Article 12

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació (unitat familiar).
 2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
 3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.
 4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista de les persones associades i dels seus domicilis, certificada per la secretaria amb el vistiplau de la presidència.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 13

 1. Regeix, administra i representa l’associació. La Junta Directiva està composta pels càrrecs de president, vicepresident, secretari, tresorer i vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents. Podran assistir a les reunions de la Junta Directiva el director del centre o bé la persona en qui delegui, i d’altres representants de la comunitat educativa, amb veu, però sense vot.
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.
 4. Els membres de la Junta Directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per l’associació.

Article 14

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
  a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els
  motius
  b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec
  c) baixa com a membre de l’associació
  d) sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec
 3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 15

 1. La Junta Directiva té les facultats següents:
  a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta assemblea estableixi.
  b) Prendre els acords que calgui amb relació a la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
  c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
  d) Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els
  membres de l’associació han de satisfer.
  e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
  f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
  g) Contractar el personal que l’associació pugui tenir.
  h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
  i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç, els fins de l’associació i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
  j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.
  k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
  -subvencions o altres ajuts
  -l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana
  l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit o d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 28.
  m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donarne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
  n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a cap altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 16

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin .
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter la presidència o bé si ho sol·licita una tercera part dels membres que la componen. Els membres de la Junta tenen l’obligació d’assistir a les sessions i en el cas de no poderhi assistir, n’assabentaran la presidència, sense que el seu vot es pugui delegar. El vot de la presdiència serà qualificatiu i resoldrà els empats que es produeixin.

Article 17

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 18

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï, amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 19
Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i els han de signar el secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior, perquè s’aprovi o es rectifiqui si és procedent.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 20

 1. Són pròpies de la presidència les funcions següents:
  a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
  c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
  d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  e) Visar les actes i els certificats confeccionats per la secretaria de l’associació.
  f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el delegui l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 2. El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. La tresoreria i la secretaria

Article 21
La tresoreria té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament per la presidència, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.
Ha de tenir els comptes a disposició dels dos censors elegits anualment per l’ Assemblea General, a fi i efecte que els puguin intervenir si cal.

Article 22
La secretaria ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis i sòcies.
Ha de portar la correspondència que faci falta a l’associació.
Ha d’assabentar l’autoritat competent, amb el vist i plau de la presidència, dels acords adoptats per l’Assemblea General .
Qualsevol altra funció no especificada, que li encomanin l’Assemblea General, la Junta
Directiva o la presidència.

Capítol VII. Les comissions o els grups de treball

Article 23
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 24
Aquesta associació no té patrimoni fundacional.[C1]

Article 25
Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:

 1. les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.
 2. les subvencions oficials o particulars.
 3. les donacions, les herències o els llegats.
 4. les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-ne.

Article 26
Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
La quota serà anual i s’incrementarà l’IPC anual del periode setembre-agost del curs anterior de forma automàtica, segons el que estableixi l’Estat cada any. La quota es pagarà per família i el pagament es farà entre els mesos d’octubre a desembre.

Article 27
L’exercici econòmic coincideix amb l’any escolar (setembre- juny).

Article 28
En els comptes corrents o en les llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari o vocal aprovat per la Junta prèviament.
Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes indistintes no solidaries, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president o vocal aprovat per la Junta.

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 29
L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies que incompleixen les seves obligacions.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia de la persona presumpta infractora. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol X. Modificació dels estatuts

Article 30
Aquest estatuts només es podran modificar d’acord amb l’Assemblea General Extraordinària, i entraran en vigor un cop s’hagin complert tots els requisits necessaris.

Capítol XI. La dissolució

Article 31
L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General. Aquesta no podrà acordar la dissolució si com a mínim hi ha una cinquena part de socis i sòcies que estiguin disposats a continuar la vida de l’associació i es comprometen formalment a assumir de forma solidaria la seves obligacions.

Article 32

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tan pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Aquests estatuts han estat aprovats en l’Assemblea General Extraordinària celebrada el dia 16 de desembre del 2005.

El Prat de Llobregat, 16 de desembre de 2005.

Vist i plau,
La Secretària, La Presidenta
M. Ángeles Barreiro Castillo, María R. Román Arenas

ELS NOSTRES ESTATUTS (versió PDF)