PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-21

PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-21

La preinscripció escolar per l’educació infantil, primària i ESO serà entre el 13 i el 22 de maig

        – Es podrà fer de manera telemàtica i no presencial des del dia 13 de maig a preinscripcio.gencat.cat.

– Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries per la covid-19, es podrà fer de forma presencial només amb cita prèvia, entre el 19 i el 22

Pel que fa al calendari, s’estableixen unes dates, però amb la premissa que, en cas que sigui necessari modificar-les per causa de força major, les noves dates es faran públiques al web Estudiar a Catalunya.

PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA

A partir el 13 de maig i fins el 22 del mateix mes es podrà dur a terme la preinscripció escolar per als ensenyaments de primer i segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria. Un procés que enguany, a causa de les circumstàncies extraordinàries per la covid-19, tindrà uns dies específics per atendre les preinscripcions presencials.
Així, com a prevenció davant el coronavirus, es promou la preinscripció telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot online, a través del portal preinscripcio.gencat.cat.

S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per utilitzar el formulari telemàtic i enviar la documentació necessària -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA

Aquelles famílies que no disposin dels mitjans per dur a terme el procediment telemàtic, i amb l’objectiu de garantir l’equitat, es preveu que disposin d’uns dies per poder lliurar les seves sol·licituds de forma presencial. Així, la preinscripció presencial estarà disponible a partir del 19 de maig i fins el 22 de maig inclòs. Per a fer-ho, caldrà demanar cita prèvia al centre que les famílies hagin escollit en primera opció trucant per telèfon o a través d’Internet.

Pel que fa a la cita prèvia, aquesta serà accessible des dels webs de cadascun dels centres i des del web del Departament d’Educació, durant les 24 h del dia. Cada centre determinarà el seu horari d’atenció al públic, segons les necessitats. És per això que els webs dels centres, en un lloc visible, inclouran la informació sobre l’horari, correu electrònic, telèfon, així com l’eina de cita prèvia.

MESURES DE SEGURETAT EN LA MODALITAT PRESENCIAL

Per a les famílies que hagin de fer ús de la cita prèvia i la preinscripció presencial, podran obtenir a les webs dels centres la informació necessària per dur el tràmit amb total garantia de salut i seguretat. Així, els centres informaran sobre com es farà l’atenció presencial:

• Al centre hi ha d’anar el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona)
• Avisar que han de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que el centre prevegi que farà emplenar les sol·licitud en paper, convé recomanar que portin el seu propi bolígraf
• Recordar la recomanació de portar mascareta i guants
• No poden acudir les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes. En aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

CRITERIS DE PRIORITAT EN LA BAREMACIÓ

Per a l’ordenació de les sol·licituds s’apliquen a continuació els criteris generals de prioritat, que són els següents:

• Si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.


• Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):


      o Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts.


      o Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.


      o Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.


      o A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.  

   
• Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
• Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.

• En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

Com a criteris complementaris de desempat, hi ha el de família nombrosa o monoparental (15 punts).

Els resultats de la preinscripció es podran consultar per internet: els resultats individuals des d’Estudiar a Catalunya i els llistats al web del centre. Els centres generaran les llistes que s’han de publicar durant el procés de preinscripció amb les dades personals dels sol·licitants anonimitzades.

PERÍODE MATRICULACIÓ

Pel que fa a la formalització de la matrícula, el centre ha de gestionar el tràmit a través de cites prèvies, utilitzant l’eina corporativa o el telèfon. També es podrà substituir la gestió presencial per a la confirmació de matrícula i l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic a la bústia del centre.

Els alumnes de 2n cicle d’educació infantil, primària i ESO podran formalitzar la matrícula del 13 al 17 de juliol. En el cas del primer cicle d’educació infantil, serà entre el 17 i el 23 de juny. Els alumnes de batxillerat podran fer la matrícula del 8 al 14 de juliol –els pendents de l’avaluació de setembre, del 7 al 10 de setembre-. Els dels cicles de grau mitjà i grau superior d’FP i d’arts plàstiques i disseny, entre l’1 i el 7 de setembre.

WEBS INFORMATIVES


http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/
https://www.elprat.cat/educacio

Fes click aquí per accedir a la informació del departament de la Generalitat