FULL INSCRIPCIÓ EXTRAESCOLAR D’ESPORTS

CURS 2024-2025

 

    

 

  NOM ALUMNE/A *

  PRIMER COGNOM *

  SEGON COGNOM *

  DATA DE NAIXAMENT dd/mm/aaaa *

  CURS QUE FARÀ L'ALUMNE/A: *

  NOM I COGNOMS MARE/PARE O TUTOR: *

  DNI MARE/PARE O TUTOR: *

  TELÈFON DE CONTACTE 1: *

  TELÈFON DE CONTACTE 2:

  E-MAIL MARE/PARE O TUTOR: *

  INTOLERÀNCIES / AL·LERGIES ALIMENTÀRIES:

  Nº TARJETA SANITÀRIA:

  OBSERVACIONS:

  APRENEM JUGANT (seleccioni si es el cas)

  APRENEM JUGANT i3 - i4 i i5 Dimecres 17h a 18.15h 25€ Edifici C-2

  MULTIESPORTS (seleccioni si es el cas)

  Multiesports i3 - i4 i i5 Divendres 17h a 18.15h 25€ Edifici C-2

  PATINATGE (seleccioni si es el cas)

  Marcar l'opció que desitgii3 a 2n Dilluns 17h a 18,15h 25€ Edifici C-23r-4t-5è i 6è Divendres 17h a 18.15h 25€ Edifici C-1

  BASQUET

  Marcar l'opció que desitgi3r-4rt-5è i 6è - Dilluns i Dimecres 17h a 18.15h 30€ Edifici C-11er - 4rt ESO - Dimarts i Dijous 17h a 18.15h 30€ Pista X. Marcilla

  FUTBOL (seleccioni si es el cas)

  Marcar l'opció que desitgii5 Dimarts i Dijous 17h a 18,15h 30€ Edifici C-21er-2n Dimarts i Dijous 17h a 18.15h 30€ Pista X. Marcilla3r-4rt Dimarts i Dijous 17h a 18.15h 30€ Edifici C-15è-6è Dimarts i Dijous 17h a 18.15h 30€ Edifici C-1

  Tant el dies com l'horari de les activitats es poden modificar en funció de les inscripcions rebudes.

  TRANSPARÈNCIA I CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
  1.- RESPONSABLES: El responsable del tractament és L’AMPA del col·legi Mare de Déu del Carme amb domicili al c/ Dr. Robert n. 5-9, el Prat de Llobregat; decideix l’ús que s’ha de fer de les dades que vostè faciliti. 2.- DRETS: Teniu dret a accedir al contingut de les vostres dades personals, a rectificar-les i a suprimir-les, a limitar el tractament, a oposar-vos a que es tractin, a consentir expressament la portabilitat de la vostra informació, a no sotmetre-us a decisions individuals automatitzades i a revocar total, o parcialment el consentiment que atorgareu quan signeu aquest document. Per exercir els drets podeu dirigir-vos a les adreces que consten al punt 1. En cas que ens cediu dades de terceres persones, les hi heu de comunicar tota la informació que consta en aquest document. 3.- DRET A RECLAMAR: Els organismes competents per resoldre els conflictes derivats de la signatura d’aquest document són l’Autoritat de Control de Protecció de Dades Espanyola, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ubicada a Madrid (28001), C/ Jorge Juan nº 6, i l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, ubicada al carrer Rosselló nº 214, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona. 4.- MÉS INFORMACIÓ: https://www.ampacolecarme.org/aviso-legal-politica-de-privacidad/ II.- INFORMACIÓ ESPECIAL. TRACTAMENT DE DADES El responsable del tractament farà servir i tractarà les dades que ens proporcioneu i les que es tractin mentre mantingueu relació amb el centre a fi de: 1.- PRESTAR ELS SERVEIS CONVINGUTS AMB L’INTERESSAT. El responsable només tractarà la informació que calgui complint els requisits establerts a l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades i d’aquesta manera, el tractament estarà condicionat per: a.- Tipus de dades: identificatives, econòmiques, acadèmiques, socials, de salut i d’altres, tant dels menors com les dels seus representants legals. b.- Finalitat: prestar els serveis que els interessats demanin en cada moment, tant si son serveis escolars, com si son extraescolars o para-escolars. Per poder complir la finalitat prevista, s’han de mantenir informats els usuaris de les activitats en què participin tant els alumnes com els representants i familiars, be per mitjans electrònics, com per altres mitjans. També es poden fer servir les dades per fer estadístiques amb la finalitat de millorar el funcionament intern. c.- Conservació: La informació acadèmica es conservarà als arxius històrics del responsable del tractament de manera indefinida amb la finalitat de poder certificar el nivell d’estudis assolit pels alumnes, quan ho demanin els interessats. Periòdicament es revisaran aquests terminis de conservació. d.- Decisions individuals automatitzades: No es prenen. e.- Els destinataris d’aquesta informació son: el personal contractat per l’associació i que hagi estat prèviament autoritzat per la junta directiva, els proveïdors contractats per donar suport a l’associació i, en general, a la comunitat educativa; també l’administració pública quan demanin dades en l’àmbit de les seves competències. f.- Sistemes externs: No es fan servir sistemes externs per desar informació. g.- Base jurídica del tractament: Compliment de les obligacions i gestió de la informació aplicant les normes establertes al Reglament General de Protecció de Dades. 2.- DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ. L’AMPA disposa d’una pàgina web, una revista, blogs i d’un perfil creat per a navegar per les xarxes socials, així com d’altres publicacions en les que es poden publicar imatges, so, treballs  dades identificatives i, en alguns casos, dades acadèmiques ( com poden ser, resultats de treballs, grups, llistes de classes) dels alumnes i també de la comunitat educativa. Podeu rebre més informació a la web de l’associació www.ampacolecarme.org. Les imatges es conservaran amb caràcter històric fins que revoqueu el consentiment que hàgiu donat. Pot ser destinatari d’aquesta informació qualsevol que es connecti als espais de difusió pública d’informació. La inclusió d’imatges a les xarxes socials pot implicar que s’hagi fet una transferència internacional de dades. En tot cas, el tractament d’aquesta informació es regula per les condicions d’ús que hagi imposat el responsable de la plataforma. La base jurídica del tractament rau en l’obtenció del consentiment que atorgueu quan signeu aquest document i, en alguns casos, la obligació de complir el que disposa l’article 8.2 de la LO 1/1982, de protecció al dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge. La negativa a donar el consentiment o a facilitar les dades que calen per participar en les activitats del centre poden dificultar el procés d’admissió, especialment si exigeixen, com a condició necessària, fer-ne la difusió d’imatges, de so, de treballs o de dades personals. III.- ATORGAMENT DEL CONSENTIMENT DECLARO que he llegit i entès tota la informació anterior, m’he assabentat de les dades exactes del responsable del tractament, de l’ús que farà de les meves dades i dels drets que tinc vers el tractament que m’ha proposat; he tingut l’oportunitat de preguntar i de resoldre tots els dubtes i, per tant, manifesto que ACCEPTO les condicions del tractament proposades i DEMANO al Responsable del Tractament que tracti la meva informació i la que elabori posteriorment en les condicions que consten en el present document.